sòng bạc trực tuyến(www.vng.app):sòng bạc trực tuyến(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。sòng bạc trực tuyến(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,sòng bạc trực tuyến(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.海象新材公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,500万元且不超过人民币7,000万元,回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算,预计回购股份的数量约为2,187,500股,约占公司目前总股本的2.13%;按回购总金额下限及回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量约为1,093,750股,约占公司目前总股本的1.07%;具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月10日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-054)、《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》(公告编号:2022-056)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日披露回购进展情况,在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:
一、首次回购股份的具体情况
2022年12月19日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份45,000股,占公司目前总股本的0.04%,最高成交价为21.99元/股,最低成交价为21.58元/股,成交总金额979,222.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限32元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。截至2022年12月19日,公司股票回购专用证券账户持有公司股份45,000股,占公司总股本的0.04%。

二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年12月19日)前五个交易日(2022年12月12日至2022年12月16日)公司股票累计成交量为6,434,478股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即1,608,619.50股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
轻纺城公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示
截至2022年12月19日,浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以
下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,975,998股,占公司总股本的 3.20%,回购成
交的最高价为4.50元/股,最低价为4.08元/股,交易总金额为人民
币202,919,666.80元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

一、回购股份基本情况
2022年 10月 13日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,,

game nft kiếm tiền free(www.vng.app):game nft kiếm tiền free(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game nft kiếm tiền free(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game nft kiếm tiền free(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。(详见临
2022-040公告)。

二、实施回购股份进展情况
2022年 11月 17日,公司以集中竞价交易方式实施了本次回购
股份方案的首次股份回购。(详见临2022-046公告)
截至2022年11月25日,公司以集中竞价交易方式累计回购公
司股份14,979,924股,占公司总股本的1.02%。(详见临2022-047
公告)
截至2022年11月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 21,469,890股,占公司总股本的 1.46%。(详见临 2022-052公告)
截至2022年12月5日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司
股份29,319,836股,占公司总股本的2.00%。(详见临 2022-052公
告)
截至2022年12月19日,公司以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 46,975,998股,占公司总股本的 3.20%,回购成交的最高价
为 4.50元/股,最低价为 4.08元/股,交易总金额为人民币
202,919,666.80元(不含交易费用)。

公司不存在未经预告而实施回购或者在回购实施区间未实施回
购的情形。

三、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等有关规定的要求及市场情况在回购期限内继续
实施本次股份回购方案,并密切关注本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
劲嘉股份公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于 2022年 4月 18日召开的第六届董事会 2022年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见于 2022年 4月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》,具体内容于 2022年 4月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、回购公司股份的进展情况
2022年 4月 21日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,《关于首次回购公司股份的公告》的具体内容于 2022年 4月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2022年 4月 25日、2022年 4月 26日、2022年 4月 27日、2022年 4月 28日、2022年 5月 24日、2022年 7月 1日、2022年 9月 23日、2022年 9月 26日、2022年 9月 27日、2022年 9月 29日、2022年 9月 30日、2022年 10月11日、2022年 10月 12日,公司以集中竞价方式实施回购股份,相应的回购股份进展公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2022年 12月 19日,公司以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为2,660,000股,约占公司目前总股本的 0.18%,最高成交价为 7.49元/股,最低成交价为 7.37元/股,成交金额为 19,783,408.00元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

截至 2022年 12月 19日,公司累计回购股份 17,701,000股,约占公司目前
总股本的 1.20%,累计成交金额为 149,403,122.18元(不含交易费用)。

二、其它说明
1、公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书》的相关规定。

2、公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2022年 4月 21日)前五个交易日公司股票累计成交量为 342,835,241股。公司每五个交易日回购股份的数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五(即 85,708,810股)。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;
(2)收盘前半小时内;
(3)股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。   中财网 ,

欧博电脑版www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

环球UG声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:game nft kiếm tiền(www.vng.app):盘后3公司发回购公告-更新中
发布评论

分享到:

kiếm tiền tại nhà(www.84vng.com):Nam giới cũng bị ung thư vú?
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。